Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

1η ανακοίνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

από τη «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ)

Υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Ζωχιός

Κεφάλαια: -10 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΔΙ.ΚΕ.)

10 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

1.

1. Πάσχα στη Κέρκυρα 1. α. Δημοτικός οδικός άξονας Βορρά-Νότου σε νοητή ευθεία:Χλωμός-σήραγγα Αγίων Δέκα-Λιβάδι Ρόπα-σήραγγα Αγ. Παντελεήμονα-Αγραφοί.Όλο το υπόλοιπο οδι-κό δίκτυο, με εξαίρεση τον κόμβο προς Νέο Νοσοκομείο-Πόλη Κέρκυρας, θεωρείται τοπικό-αγροτικό-δασικό και διαμορφώνεται με βάση τον κύριο άξονα. Ακυρώνονται παρακάμψειςόπως Σκριπερού, Αγ. Ματθαίου κλπ.

β. Ο νέος οδικός άξονας θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί συνδυαστικά και με τις νέες κεντρικές υποδομές για ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, νέο αεροδρόμιο κλπ.

γ. Οι ευρύτερες καμπίσιες περιοχές στη διαδρομή του δημοτικού οδικού άξονα θα αποτελέσουν κορμό γεωργικών εκτάσεων για σύγχρονη οικολογική ποικίλη γεωργία.

δ. Αυστηρές προδιαγραφές στο σύνολο του οδικού δικτύου για τα νέαπαραοδικά κτίσματα και προσαρμογή-αφαίρεση των υπαρχόντων, κυρίως των παράνομων.

2. Κτίρια-εγκαταστάσεις με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και εξοπλισμούς (στα πλαίσια και της δημοτικοποίησης της κρατικής και εκκλησιαστικής οικοπεδικής περιουσίας) για:

α. Για παιδικούς σταθμούς-σχολεία-γυμναστήρια-εργαστήρια, επιστημονικές δράσεις.

β. Για υπάρχουσες ή νέες ανάγκες (λόγω και διεύρυνσης) του ΙόνιουΠανεπιστημίου.

γ. Για την κοινωνική πολιτική του Δήμου όπως ιατρεία, γηροκομεία, ΑΜΕΑ, προσω-ρινή στέγαση νέων μεταναστών κλπ.

δ. Συνεδριακά κέντρα- μουσεία (κεντρικά, τοπικά).

ε. Για αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στην έδρα κάθε Τοπικού Συμβουλίου.

3. Κεντρικό δίκτυο ύδρευσης. Δίκτυα άρδευσης. Τα δύο φράγματα ύδρευσης με προ-σαρμογή και για άρδευση. Υδατοδεξαμενές και στα Διαπόντια. Ανάδειξη, συγκέ-ντρωση και πολλαπλή αξιοποίηση κάθε επίγειας και υπόγειας πηγής.

4. Γενικό ενιαίο αποχετευτικό δίκτυο. Αξιοποίηση-ενίσχυση υπαρχόντων και δημιουργία νέων βιολογικών καθαρισμών.

5. Νοσοκομείο-Κέντρα Υγείας πλήρως εξοπλισμένα-στελεχωμένα.Προληπτική ιατρική υποχρεωτικά για όλους και δωρεάν σε: ΑΜΕΑ, χαμηλά εισοδήματα, ανέργους, νέους μετανάστες κλπ.

6. Βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης-επεξεργασίας σκουπιδιών ή παραγώγων και για παραγωγή ενέργειας. Μονάδα καύσης νεκρών με επιδίωξη να είναι κοινή στα πλαίσια της ΠΙΝ ή με άλλη Περιφέρεια.

7. Συγκοινωνιακό δίκτυο κομβικό, τοπικό και περιμετρικό από βορρά σε νότο.

8. Μεταφορά του αεροδρομίου σε Λευκίμμη ή Λιβάδι Ρόπα.

9. Λιμάνια-ακτοπλοΐα: Διαπόντια-Β.Κέρκυρα-Κασσιόπη-Πόλη Κέρκυρας-Λευκίμμη. Ει-δικά της Λευκίμμης θα προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες λόγω του νέου οδικού άξονα αφού ο Βορράς θα εξυπηρετείται ταχύτερα. Μαρίνες-αλιευτικά καταφύγια.

10. Υδροπλάνα-ταχύπλοα ή και ελικόπτερο, στα πλαίσια της ΠΙΝ. Ειδική προσαρμογή για Διαπόντια-Παξούς.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΔΙ.ΚΕ.)

α. Δημιουργείται στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ (.Α.ΔΙ.ΚΕ.) με Κλάδους.

alt Συμμέτοχοι: επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς. Θα οργανωθείχρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, τεχνολογίες καιδιαφάνεια, με κύριο σκοπό:

-παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οικολογικά (ήλιο, άνεμο, κυματισμό, σκουπίδια, αγροτικά-βιοτεχνικά παράγωγα, νέες καλλιέργειες κλπ), κατασκευή συντήρηση του δημοτικού φωτι-σμού, της οδικής φανοποιείας, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων.

-διαχείριση αποβλήτων-παραγώγων, επεξεργασία και ανακύκλωση σκουπιδιών.

-συνολική οδοποιία, κατασκευή-συντήρηση δημοτικών ή δημόσιωνκτιρίων, λιμανιών, μαρίνων, ελικοδρομίων και του νέου αεροδρομίου.

-κατασκευή-λειτουργία-διαχείριση υδραγωγείων-φραγμάτων-δεξαμενών-πηγών και υδραυλικού δικτύου ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.

-επισκευή συντήρηση δημοτικών τροχοφόρων, μηχανικών-ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μέσων και ανάληψη έργων συντήρησης σε πλοία, αεροπλάνα κλπ.

-ανάπτυξη οδικών-εναέριων-θαλασσίων μέσων συγκοινωνίας. Κατασκευή καϊκιών, βαρκών και γονδολικής μορφής σκαφών.

-Επεξεργασία του ξύλου της ελιάς, κυπαρισσιού κλπ

-Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου-κρασιού, κουμ κουάτ κλπ

-Παραγωγή οικολογικών προϊόντων για τη γεωργία (κομποστ κλπ), οικολογικό ράντισμα.

-Κατασκευή εργατικών κατοικιών

-Οργάνωση συλλογικών προμηθειών κυρίως μηχανημάτων για μείωση του κόστους.

-Τεχνική στήριξη των μικροεπαγγελματιών-μικροβιοτεχνών-αγροτών για αξιοποίηση επιδοτήσεων-λήψη δανείων.

-Για στήριξη της προνοιακής πολιτικής του δήμου, πχ έκτακτες ανάγκες ή επισκευή ή συντήρηση κατοικίας αδυνάμων κατοίκων που θα εγκρίνεται και από Λαϊκή Συνέλευση.

-Συμμετοχή σε ανάλογες αναπτυξιακές, (μέσω ή και εκτός ΠΙΝ ευρύτερες διαδημοτικές ή διαπεριφερειακές) για τεχνολογική έρευνα,κατασκευές μεγάλων έργων και βιομηχανική παραγωγή (ανταλλακτικά, πάνελ, ανεμογεννήτριες, τροχοφόρα, συσκευές, οικολογικά λιπασμάτων-φάρμακα για τη γεωργία κλπ.)

β. Σταθερή επιδίωξη, η τεχνογνωσία από κάθε δράση να αποτελεί μόνιμο δυναμικό κεφάλαιο στην Κέρκυρα που θα συμβάλει στη σταθερή αύξηση της απασχόλησης σε πολλά επαγγέλματα και στον περιορισμό εξάρτησης του Δήμου. Επιπλέον θα γίνεται εξαγωγή τεχνογνωσίας και ανάληψης έργων εκτός Δήμου.

γ. Όσοι παράγουν ενέργεια από κάθε μορφή θα είναι υποχρεωτικά μέτοχοι στην ΑΝ.ΔΙ.ΚΕ. Αυτοί που ήδη έχουν λάβει άδειαεγκατάστασης πάνελ ή ανεμογεννήτριες θα πρέπει να αναμένουν την 1/1/2011 για να ενταχθούν ως μέτοχοι και να επαναπροσδιοριστούν οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Όλα τα νέα ή συντηρούμενα κτίρια, δημόσια-ιδιωτικά και κατοικίες θα εγκαθιστούν υποχρεωτικά μονάδες παραγωγής ενέργειας ίση με τις συνολικές ανάγκες για τα κοινόχρηστα και τουλάχιστον 30% τωναναγκών.

Στόχος, στο τέλος της 4ετίας, να παράγεται τουλάχιστον το 5% των αναγκών των νησιών σε ηλεκτρική ενέργεια.

δ. Όλοι οι επαγγελματίες θα ανήκουν στον κλαδικό τους συνετισμό ή επιμελητήριο και η συνδρομή τους απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό. Συνεταιρισμοί-επιμελητήρια-ενώσεις, θα είναι μέτοχοι στηνΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ΑΝ.ΔΙ.ΚΕ.)

για τη δραστηριότητα που εκπροσωπούν και θα οργανώνουν τη συλλογική προμήθεια και διάθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών των μελών τους. Οι διοικήσεις θα είναι συνυπεύθυνες (με συνέπειες) για τις πράξεις των μελών..

ε. Στα δημοτικά έργα και υπηρεσίες κάθε μορφής θα συμμετέχουν ιδιώτες μόνο αν είναι μέτοχοι της ΑΝ.ΔΙ.ΚΕ. μέσω των φορέων τους και αποδέχονται τους κανόνες πλήρους διαφάνειας αλλά και τις συνέπειεςγια την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Δε θα συμμετέχουν σε έργα όσοι πριν και μετά την 1/1/2011 έχουν προκαλέσει σε κάτοικους ή το Δήμο «βλάβη», όπως προσδιορίζονται στο Α κεφάλαιο των Προγραμματικών Δηλώσεων.

ζ. Όλες οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και κάθε μορφής συλλογικός φορέας (θρησκευτικός, επαγγελματικός, πολιτιστικός, αθλητικός, κομματικός, κλπ) διατηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων, συναλλάσσονται τραπεζικά και εμφανίζουν κάθε μορφής έσοδο-έξοδο σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Για τα θρησκευτικά δόγματα στο σύνολο των εσόδωνσυμπεριλαμβάνονται και τα ποσά από κάθε μορφής δωρεά, δίσκους, παγκάρια, εκδηλώσεις γάμων, κηδείες, βαπτίσεις, μνημόσυνα κλπ.

Όποιος δημιουργεί ή εμπλέκεται σε οποιοσδήποτε μορφής φοροεισφοροδιαφυγή-κλοπή, μη τήρηση βιβλίων κλπ θα στερείται των δημοτικών υπηρεσιών και ηλεκτρισμού και του δικαιώματος του κατοίκου.

η. Όλες οι επιχειρήσεις, ειδικά τα ξενοδοχεία, θα συναλλάσσονται, από 1/4/2011, για το σύνολο εσόδων-εξόδων, από εσωτερικό-εξωτερικό,με τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο μέσω καταστημάτων της Κέρκυρας. Όλων των μορφών οι ξενοδοχειακές μονάδες ή τουριστικά γραφείαενημερώνουν on line τη Δημοτική Τουριστική Υπηρεσία για κάθε άφιξη πελάτη, ομαδική ή ατομική και τη μορφή συμφωνίας-συναλλαγής. Όλεςοι επιχειρήσεις, με έμφαση αυτές που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, κατόπι συμφωνίας των συλλογικών τους φορέων και των τραπεζών, θα πληρώνουν μέσω τραπεζικών λογαριασμών τους εργαζόμενους, το Δήμο, τις ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία κλπ. Οι εργαζόμενοι (οι οποίοι θα εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από συλλογικότητα της επιθυμίας τους) θα ανοίγουν λογαριασμό στο κατάστημα που θα τους υποδείξει ο εργοδότης. Η τράπεζα θα υποχρεούται να έχει αναρτημένο σε ειδική στήλη στο διαδίκτυο, για συνεχή έλεγχο, τον κατάλογο εργαζόμενων της κάθε συναλλασσόμενης επιχείρησης και, στα πλαίσια της συλλογικής και ειδικής συμφωνίας, θα έχει την ευθύνη να εξασφαλίζονται από τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης όλες οι υποχρεώσεις μισθοδοσίας, δημοτικών υπηρεσιών, εισφορών, φορολογίας στο χρόνο που οφείλονται. Από τον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας θα παρακρατείται και η εισφορά για το εργασιακό σωματείο. Η τράπεζα θα οφείλει να ενημερώνει αμέσως το Δήμο και το συλλογικό φορέα αυτού ο οποίος θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα εργαζόμενων-δήμου.

Το φαινόμενο των πολυπροβληματικών επιχειρήσεων αλλά πλουσίων-προκλητικών επιχειρηματιών σε βάρος εργαζόμενων-κοινωνίας που δημιουργούν ατομικά –οικογενειακά-κοινωνικά δράματα, συνεχείς εντάσεις και κοινωνικές αναστατώσεις θα «ξεραθεί» στη ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιχειρήσεις τέτοιας μορφής δε χρειάζονται και δε θα μπορούν να έχουν έδρα το Δήμο Κέρκυρας.

θ. Σε περίπτωση που επιχειρηματίες (κυρίως ξενοδόχοι) παραβιάσουν τα παραπάνω θα κατάσχεται αμέσως κάθε περιουσιακό στοιχείο για τις υποχρεώσεις και η επιχείρηση θα αυτοδιαχειρίζεται από τους εργαζόμενους. Αν όμως η συλλογική έκφραση των εργαζόμενων τους «αποτρέψει» από την αυτοδιαχειριστική λειτουργία, τότε θα έχει την ευθύνη της συμφωνίας με τον επιχειρηματία αλλά όχι σε βάρος τωνάμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων του δήμου-δημοτών-κατοίκων.

Κυρίες κύριοι

Αγαπητές/Αγαπητοί, Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,

Όπως έχει ανακοινωθεί ξεκινάει σήμερα η 1η δημοσιοποίηση των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ για το ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ από τη «ΝΕΑαυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ) και συγκεκριμένα τα κεφάλαια: 10 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

Ήδη έχει δημοσιοποιηθεί η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗγια το ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣαπό τη «ΝΕΑ αυτοδιαχειριζομενη Κέρκυρα...

Κάθε επόμενη Πέμπτη βράδυ θα δημοσιοποιούνται νέα κεφάλαια τωνΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.

Επιδίωξη, να είναι απόλυτα σαφή και γνωστά όσα διακηρύσσονται ή προγραμματίζονται ώστε, οι συζητήσεις για συνεργασίες και ψηφοδέλτιο καθώς και η επικοινωνία με το λαό, να γίνουν σε ένα απόλυτα ξεκάθαρο τοπίο.

(Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και μέχρι τώρα ανακοινώσεις στο:

ΝΕΑ αυτοδιαχειριζόμενη ΚΕΡΚΥΡΑ» (ΝαΚ)

Με εκτίμηση

Γιάννης Ζωχιός

3 σχόλια:

Ζωχιός Γιάννης είπε...

Από Α. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ λάβαμε το σχόλιο:


Και αν οφείλουν να γίνουν τα πράγματα ως κατωτέρω (κατά ΝαΚ), οφείλονται και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνουν έτσι…ΓΙΑΤΙ;;; (όποιος και θέλει και ξέρει και μπορεί απαντά…όπως ακριβώς έχει ήδη γίνει διά της κερκυραϊκής κοινωνίας των πολιτών μέσα από το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης)…
Ακόμη απάντηση οφείλεται στο ότι αν γίνουν έτσι, πως θα αξιοποιηθούν και θα ωφελήσουν όλους;;;
Και αν συμφωνήσουμε ότι οφείλουν να γίνουν έτσι, ποιος θα τα φτιάξει και πως…;;;…δι’ υπόδειξης Λιμπάντζη ή διά χειρός Ασωνίτη και Ματιάνη;;;;…ή όσων άλλων ζηλεύουν την δόξα Αγγέλου & Μαντέλη;;; Με ποια λεφτά θα γίνουν;;;;
Δηλώνουμε ευθαρσώς: Τα όποια έργα στον τόπο, οφείλεται να γίνονται πια κατά πως ποιοτικά περιγράφεται στην συνημμένη αίτηση της κερκυραϊκής κοινωνίας των πολιτών, που κατατέθηκε αρμοδίως και έλαβε αρ.πρωτ.3187/12-7-2010…ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ «ΠΝΕΥΜΑ UNESCO» ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΝΑ ΓΚΡΕΜΟΤΣΑΚΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ»…ΗΔΗ ΓΙΝΕΤΑΙ…
Αναφορικά με τα αμέσως κατωτέρω, οι πολίτες της κερκυραϊκής κοινωνίας των πολιτών θα εκλέξουν όποιον(α) κάνει τα λιγότερα έξοδα κατά την προεκλογική εκστρατεία…και τους άλλους θα τους στείλουν για έλεγχο… ΟΛΟΙ(ΕΣ) λοιπόν την παραμονή των εκλογών να δώσουν στην δημοσιότητα τον πίνακα με τα έξοδα τους κατά την προεκλογική περίοδο…
Κουπόνια με ονοματεπώνυμο επιβάλλει ο Ραγκούσης, αντιδρούν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ /

Ζωχιός Γιάννης είπε...

Κύριε Πετρούλια,
Σας ευχαριστώ για το σχόλιο.
Κατ’ αρχή δεν ξέρω σε ποιους κυρίους «Λιμπάντζη ή διά χειρός Ασωνίτη και Ματιάνη» αναφέρεστε και πως σχετίζονται με τις Προγραμματικές Αρχές. Δεν τους γνωρίζω και δεν… με ενδιαφέρουν παρά μόνο ως ισότιμοι κάτοικοι του Δήμου.
Σε σχέση με το συνολικό σχόλιο: Αναφέρεστε σε κάποιο από όλα ή σε όλα τα προτεινόμενα;
Θα βοηθούσε αν γινόσασταν συγκεκριμένος.

Η ΝαΚ προτείνει (και θα εξειδικεύει σταδιακά) για μια ΑΝΑΤΡΟΠΗ στην Κέρκυρα-Διαπόντια. Δεν ενδιαφέρεται για μια διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης. Επομένως, για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ απαιτείται και ανάλογος προγραμματισμός. Οι Προγραμματικές Αρχές αναφέρονται στην ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Αν ασχολούμαστε με… παραλλαγή σίγουρα θα προτείναμε λουστράρισμα.

Τα άλλα που αναφέρετε απαντώνται και από τα επόμενα κεφάλαια των ΠΑ που κάθε Πέμπτη βράδυ θα δημοσιοποιούνται.
Με εκτίμηση
Γ. Ζωχιός

Ζωχιός Γιάννης είπε...

Αναρτούμε νέο σχόλιο από τον κ. Πετρούλια:

Αγαπητέ Κύριε Ζωχιέ
Μίλησα γενικά (ακριβώς κατά το πνεύμα και που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε χθες) και όχι ειδικά (αλλά επ' ευκαιρία) για ΝαΚ που άλλωστε είναι καινούργια προσπάθεια!
Με μια φράση θα πω ότι: Η παρακμή σωρεύτηκε με συγκεκριμένο γνωστό τρόπο που ήδη ΑΛΛΑΖΕΙ...οι πολιτικοί δεν θα κάνουν ότι αυτοί έχουν συμφωνήσει κατά τους δόλους τους ή κατά τους δόλους αυτών με τους οποίους συμφωνούν...(που μπορεί να είναι και πελάτες τους πολίτες)...αλλά έχοντας την εξουσία θα κάνουν ότι οι κοινωνίες των πολιτών τους εισηγούνται και με τους τρόπους που τους τα εισηγούνται...
Επί παραδείγματι: Πράγματι η κερκυραϊκή κοινωνία των πολιτών εισηγείται "τούννελ" αλλά ΓΙΑΤΙ...(ώστε να πειστούν και οι αδαείς και να ψηφίσουν)...ΓΙΑΤΙ, πέρα από τα προφανή το νησί είναι το πλέον πυκνοκατοικημένο και η γη είναι η πιο ακριβή από οποιουδήποτε...άρα επιφανειακά έργα εκ του ίδιου του τόπου και εκ της συγκυρίας αποκλείονται... Τα έργα λοιπόν πάνω στο νησί, δεν μπορεί παρά ως ευρωπαϊκό τόπο και όπως η κερκυραϊκή κοινωνία των πολιτών θέλει, να τα φτιάξουν με ευρωπαϊκά χρήματα ευρωπαϊκές συμπράξεις...οτιδήποτε άλλο στον συγκεκριμένο τομέα είναι παρακμή και θα μαυριστεί...
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ...
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ & ΔΥΝΑΜΗ...ΤΑ ΛΕΜΕ...