Σάββατο 30 Μαΐου 2009

Παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΔΕΗ και των περιοίκων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 29 Απριλίου 2008

E-2453/08

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή  

 Απάντηση/απαντήσεις 

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την από 16.1.2008 απόφασή της(1), προχώρησε σε καταδίκη της πρακτικής της ΔΕΗ ΑΕ για τη μη εφαρμογή των «βέλτιστων πρακτικών» στην παραγωγική διαδικασία ενέργειας, καθώς και σε ομόφωνη διαπίστωση ότι παραβιάστηκαν αρκετά άρθρα του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι η Επιτροπή ενήμερη για αυτή την απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης; Προτίθεται να εξετάσει την παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΔΕΗ, καθώς και των περιοίκων στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς......ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

 

2 σχόλια:

Ζωχιός Γιάννης είπε...

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή(1)
Resolution CM/ResChS(2008)1, Complaint No. 30/2005, by the Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) against Greece.


E-2453/08EL
εξ ονόματος της Επιτροπής
Απάντηση του κ. Špidla
(23.6.2008)

H Επιτροπή έλαβε γνώση του ψηφίσματος της 16ης Ιανουαρίου 2008 της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αναφέρθηκε από τον κ. βουλευτή και ειδικότερα των συμπερασμάτων του σχετικά με την παραβίαση από μέρους της Ελλάδας του ευρωπαϊκού κοινωνικού Χάρτη αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία μέσω της οδηγίας «πλαισίου» 89/391/ΕΟΚ και των ειδικών οδηγιών της κατά την έννοια του άρθρου της 16. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο και εποπτεία. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 9, να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών και να συντάσσει και να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, εκθέσεις για τα εργατικά ατυχήματα, θύματα των οποίων υπήρξαν οι υπ' αυτόν εργαζόμενοι. Έτσι, η παραβίαση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Χάρτη θα μπορούσε να συνιστά ενδεχόμενη παραβίαση του άρθρου 4, παράγραφος 1 και του άρθρου 9 της οδηγίας πλαισίου.

Πάντως, θα πρέπει να επισημανθεί στον κ. βουλευτή η δήλωση που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία η τελευταία αποφάσισε, για να τηρήσει την υποχρέωση της περί εποπτείας στην πράξη της εκτέλεσης των κανονισμών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία, να προσφύγει πριν από το τέλος του 2007 στις υπηρεσίες περισσότερων μηχανικών και άλλων ειδικευμένων παραγόντων για να ενισχύσει τους οργανισμούς παρακολούθησης, πράγμα που θα σήμαινε ανταπόκριση στις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας πλαισίου.

Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει προσεκτικά τον εν λόγω φάκελο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων στον εξορυκτικό τομέα και προτίθεται, ως προς το θέμα αυτό, να ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές. Σε συνάρτηση με την απάντηση αυτών, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα κινήσει, αν χρειαστεί, η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ.

Ζωχιός Γιάννης είπε...

Για ό,τι αφορά το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με την προστασία της υγείας, θα πρέπει να υπομνησθεί η νομοθεσία περί ελέγχου των εκπομπών των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ήτοι η οδηγία 2008/1/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 (που κωδικοποιεί την οδηγία 96/61/ΕΚ) σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) και η οδηγία 2001/80/EΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (GIC) .

Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η Ελλάδα εφαρμόζει την οδηγία GIC μέσω εθνικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών που περιλαμβάνει της μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Δ.Ε.Η. Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2008, οι εκπομπές οξειδίων του θείου, οξειδίων του αζώτου και κονιορτών από όλες τις GIC θα πρέπει να περιοριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Σε εφαρμογή της οδηγίας IPPC, όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να λειτουργούν το αργότερο στις 30 Οκτωβρίου 2007 σύμφωνα με άδειες βασισμένες στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές.

Με βάση πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές, διαπίστωσε η Επιτροπή την παραβίαση της υποχρέωσης αυτής καθόσον σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων δεν διέθετε άδεια που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία IPPC. Η Επιτροπή ανέλαβε λοιπόν διαδικασία παραβίασης κατά της Ελλάδας στις 6 Μαΐου 2008. Οι ελληνικές αρχές διαθέτουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής.

Εξάλλου, η Επιτροπή συνεχίζει την ανάλυση της υλοποίησης των οδηγιών IPPC και GIC και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αν διαπιστωθεί παραβίαση.